Ga naar de website van Proloog

MR/OR Oldenije

  

Medezeggenschapsraad (MR)

In de MR zijn zowel de ouders als de personeelsleden vertegenwoordigd. De MR bestaat uit zes mensen, drie ouders en drie teamleden. Elk lid is gekozen voor twee jaar. De MR wordt door de gemeente om instemming of advies gevraagd over bijvoorbeeld het schoolwerkplan, fusies, onderwijskundige experimenten, een eventuele verbouwing van de school, vaststelling van het formatieplan van de school, enz. Ook geeft de MR ongevraagde adviezen aan de gemeente en ze bedenkt aanzetten tot beleid van de school die in het team verder besproken en eventueel  verder uitgewerkt worden. Tenslotte brengt ze opvattingen van ouders over het onderwijs of de organisatie onder de aandacht van het team. U kunt eventuele vragen of opmerkingen over algemene zaken dus aan de leden van de M.R. kenbaar maken. Die zullen ze dan verder ter discussie stellen.

Personeelsgeleding:    
Lycke Veenstra  lid

lveenstra@proloog.nl

Sharon Westkamp   lid

swestkamp@proloog.nl

Carmen Paz Uribe Garcia                       
 lid

cpazuribegarcia@proloog.nl

Oudergeleding:

 


Karen Rosier-Brattinga

secretaris

 mr.oldenije@proloog.nl

Nienke de Waard 

lid 

Anouk Bouwmeester
lid 
 

 

 

Ouderraad (OR)

De OR bestaat uit circa 6 personen, waaronder een dagelijks bestuur met een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Elk lid is coördinator bij één of meerdere activiteiten. Bij elke activiteit is ook tenminste één teamlid van de Oldenije aanwezig. Voor alle activiteiten, zowel de eenmalige als steeds terugkerende activiteiten, wordt tevens hulp gevraagd aan ouders. Het is leuk om als ouder actief te zijn op school. Bovendien vinden kinderen het vaak geweldig wanneer hun ouders mee doen. We rekenen op uw hulp. Om de extra activiteiten te kunnen laten plaatsvinden wordt van u jaarlijks een bijdrage gevraagd. De ouderbijdrage wordt op de eerste ouderavond in november vastgesteld.  

 

Personeelsgeleding:                 
Lisa Post  lid

 

Irene Leusman  lid


Oudergeleding:

 

  
Klaske Lück -v.d. Sar

voorzitter

  

Jacob Jongejan
secretaris
Joris van Montfort
Penningmeester  
Dieuwertje Vincken  Lid  
Kelly v.d. Sloep  Lid  
Jimmy Akainama  Lid  
Marley Krikke  Lid  
 Karina Kroft  Lid