Ga naar de website van Proloog

MR/OR Oldenije

  

Medezeggenschapsraad (MR)

In de MR zijn zowel de ouders als de personeelsleden vertegenwoordigd. De MR bestaat uit zes mensen, drie ouders en drie teamleden. Elk lid is gekozen voor twee jaar. De MR wordt door de gemeente om instemming of advies gevraagd over bijvoorbeeld het schoolwerkplan, fusies, onderwijskundige experimenten, een eventuele verbouwing van de school, vaststelling van het formatieplan van de school, enz. Ook geeft de MR ongevraagde adviezen aan de gemeente en ze bedenkt aanzetten tot beleid van de school die in het team verder besproken en eventueel  verder uitgewerkt worden. Tenslotte brengt ze opvattingen van ouders over het onderwijs of de organisatie onder de aandacht van het team. U kunt eventuele vragen of opmerkingen over algemene zaken dus aan de leden van de M.R. kenbaar maken. Die zullen ze dan verder ter discussie stellen.

 

Personeelsgeleding:    
Willeke Feitsma  lid

wfeitsma@proloog.nl

Karlijn Glas  lid kglas@proloog.nl
Petra Ammerlaan  lid pammerlaan@proloog.nl
Oudergeleding:

 

      
Vincent Tassenaar

voorzitter

mr.oldenije@proloog.nl 
Nynke Vlietstra secretaris
José Lemke              lid   

Ouderraad (OR)

De OR bestaat uit circa 6 personen, waaronder een dagelijks bestuur met een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Elk lid is coördinator bij één of meerdere activiteiten. Bij elke activiteit is ook tenminste één teamlid van de Oldenije aanwezig. Voor alle activiteiten, zowel de eenmalige als steeds terugkerende activiteiten, wordt tevens hulp gevraagd aan ouders. Het is leuk om als ouder actief te zijn op school. Bovendien vinden kinderen het vaak geweldig wanneer hun ouders mee doen. We rekenen op uw hulp. Om de extra activiteiten te kunnen laten plaatsvinden wordt van u jaarlijks een bijdrage gevraagd. De ouderbijdrage wordt op de eerste ouderavond in november vastgesteld.  

Klaske van der Sar    voorzitter
Renske Postma penningmeester
Karen Rosier secretaris
Kirsten van Santen
Pepijn Hofstede

 

      
Maartje de Vroomen

Jolmer Abelskamp
juf Irene en juf Lisa vanuit het team